Автори: Бобкова О. С., Богомолова Н. І., Гісем О. В., Гриценко Л. Г., Недашківська А. В., Панкратова І. Є., Прокопишин Л. В., Ремех Т. О.
Повна україномовна назва: Українсько-російський та російсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою
Русскоязычное название: 
Місце видання: Чернівці
Видавництво: Букрек
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 320 с.
Український словник для російськомовних українців країн колишнього СРСР (України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії). Словник містить понад 7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства - саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною українською. У словнику подані однослівні терміни, а також словосполучення (наукові поняття).
Основне завдання словника - допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки, що значно полегшить користування підручниками і спеціальною літературою з певної галузі знань.
Перед кожним словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах забезпечить правильну вимову.
Перевернувши книжку читач отримує доступ до зворотного перекладу.
Подана у словнику термінологічна лексика знадобиться не лише під час підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих, чи інших галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України, якому передує зовнішнє незалежне оцінювання.
Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які з'явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та економічних змін.

Украинский словарь для русскоязычных украинцев стран бывшего СССР (Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении). Словарь содержит более 7000 наиболее распространенных понятий по истории, географии, математике, физике, биологии, химии, информатике, филологии и правоведении - как раз из тех учебных предметов, по терминологии которых учащиеся знакомятся своим родным национальным языком и государственным украинским. В словаре представлены однословные термины, а также словосочетание (научные понятия).
Основная задача словаря - помочь ученикам соотносить термины на родном языке с терминами государственного украинского языка и наоборот, что значительно облегчит пользование учебниками и специальной литературой по определенной области знаний.
Перед каждым словом представлена ​​пиктограмма (символ), что указывает на то, к какой отрасли знаний принадлежит термин или научное понятие. Ударение в словах обеспечит правильное произношение.
Перевернув книгу читатель получает доступ к обратному переводу.
Представленная в словаре терминологическая лексика понадобится не только при подготовке учащихся к выполнению задач различных видов, но и для перевода учебных материалов или научных работ из тех, или иных отраслей. Знание дисциплин, терминология из которых помещена в словаре, является необходимым для вступления в высшие учебные заведения Украины, которому предшествует внешнее независимое оценивание.
Словарь содержит новые научные и технические термины и понятия, которые появились в употреблении недавно под влиянием социальных и экономических изменений. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 170 | Додав: tiesto | Дата: 20.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Бобкова О.С., Богомолова Н.І., Гісем О.В., Гриценко Л.Г., Недашківська А.В., Панкратова І.Є., Прокопишин Л.В., Ремех Т.
Повна україномовна назва: Українсько-молдовський та молдовсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою
Місце видання: Чернівці
Видавництво: Букрек
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 320 с.
Український словник для молдаваномовних українців Молдови. Словник містить понад 7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства - саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною українською. У словнику подані однослівні терміни, а також словосполучення (наукові поняття).
Основне завдання словника - допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки, що значно полегшить користування підручниками і спеціальною літературою з певної галузі знань.
Перед кожним словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах забезпечить правильну вимову.
Перевернувши книжку читач отримує доступ до зворотного перекладу.
Подана у словнику термінологічна лексика знадобиться не лише під час підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих, чи інших галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України, якому передує зовнішнє незалежне оцінювання.
Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які з'явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та економічних змін.

Dicționar ucrainean pentru ucrainenii Moldoveni de limbă moldovenească. Dicționarul conține peste 7.000 dintre cele mai comune concepte din istorie, geografie, matematică, fizică, biologie, chimie, informatică, filologie și drept - de la acele materii ale căror terminologie studenții învață în limba lor maternă și în statul ucrainean. Dicționarul conține termeni cu un singur cuvânt, precum și fraze (concepte științifice).
Sarcina principală a dicționarului este de a ajuta studenții să coreleze termeni în limba maternă cu termenii limbii ucrainene de stat și invers, ceea ce va facilita foarte mult utilizarea manualelor și a literaturii speciale într-un anumit domeniu de cunoaștere.
Fiecare cuvânt este precedat de o pictogramă (simbol) care indică domeniului de cunoaștere care aparține termenul sau conceptul științific. Accentul pe cuvinte va asigura pronunția corectă.
Întorcând cartea, cititorul are acces la traducerea inversă.
Vocabularul terminologic dat în dicționar va fi necesar nu numai în timpul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea sarcinilor de diferite feluri, ci și pentru traducerea materialelor educaționale sau a lucrărilor științifice din anumite domenii. Cunoașterea disciplinelor, a căror terminologie este inclusă în dicționar, este necesară pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior din Ucraina, care este precedată de o evaluare externă independentă.
Dicționarul conține termeni și concepte științifice și tehnice care au intrat recent în uz sub influența schimbărilor sociale și economice. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 67 | Додав: tiesto | Дата: 20.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Бобкова О.С., Богомолова Н.І., Гісем О.В., Гриценко Л.Г., Недашківська А.В., Панкратова І.Є., Прокопишин Л.В., Ремех Т.О., Сліпчу.
Повна україномовна назва: Українсько-румунський та румунсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою
Місце видання: Чернівці
Видавництво: Букрек
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 320 с.
Український словник для румуномовних і молдаваномовних українців Румунії та Молдови. Словник містить понад 7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства - саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною українською. У словнику подані однослівні терміни, а також словосполучення (наукові поняття).
Основне завдання словника - допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки, що значно полегшить користування підручниками і спеціальною літературою з певної галузі знань.
Перед кожним словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах забезпечить правильну вимову.
Перевернувши книжку читач отримує доступ до зворотного перекладу.
Подана у словнику термінологічна лексика знадобиться не лише під час підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих, чи інших галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України, якому передує зовнішнє незалежне оцінювання.
Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які з'явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та економічних змін.

Dicționar ucrainean pentru ucrainenii români și moldoveni din România și Moldova. Dicționarul conține peste 7.000 dintre cele mai comune concepte din istorie, geografie, matematică, fizică, biologie, chimie, informatică, filologie și drept - de la acele materii ale căror terminologie studenții învață în limba lor maternă și în statul ucrainean. Dicționarul conține termeni cu un singur cuvânt, precum și fraze (concepte științifice).
Sarcina principală a dicționarului este de a ajuta studenții să coreleze termeni în limba maternă cu termenii limbii ucrainene de stat și invers, ceea ce va facilita foarte mult utilizarea manualelor și a literaturii speciale într-un anumit domeniu de cunoaștere.
Fiecare cuvânt este precedat de o pictogramă (simbol) care indică domeniului de cunoaștere care aparține termenul sau conceptul științific. Accentul pe cuvinte va asigura pronunția corectă.
Întorcând cartea, cititorul are acces la traducerea inversă.
Vocabularul terminologic dat în dicționar va fi necesar nu numai în timpul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea sarcinilor de diferite feluri, ci și pentru traducerea materialelor educaționale sau a lucrărilor științifice din anumite domenii. Cunoașterea disciplinelor, a căror terminologie este inclusă în dicționar, este necesară pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior din Ucraina, care este precedată de o evaluare externă independentă.
Dicționarul conține termeni și concepte științifice și tehnice care au intrat recent în uz sub influența schimbărilor sociale și economice. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 68 | Додав: tiesto | Дата: 20.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Григорій Півторак, Олександр Скопненко
Україномовна назва: Білорусько-український словник
Місце видання: Київ
Видавництво: Довіра
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 723 с.
Український словник для білоруськомовних українців Білорусі. Словник містить загальновживану лексику сучасної білоруської літературної мови, а також найпоширеніші в білоруській літературі розмовні слова, архаїзми й діалектизми, що істотно відрізняються від українських відповідників, та найвідоміші білоруські фразеологізми. Словник покликаний задовольнити найгостріші практичні потреби користувачів під час перекладу різноманітних текстів з білоруської мови на українську та при самостійному вивченні білоруської мови. Для широкого кола літераторів, журналістів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться білоруською мовою та культурою.

Украінскі слоўнік для беларускамоўных украінцаў у Беларусі. Слоўнік утрымлівае агульнаўжывальную лексіку сучаснай беларускай літаратурнай мовы, а таксама найбольш распаўсюджаныя ў беларускай літаратуры размоўныя словы, архаізмы і дыялектызмы, якія значна адрозніваюцца ад украінскіх аналагаў, і найбольш вядомую беларускую фразеалогію. Слоўнік распрацаваны для задавальнення найбольш актуальных практычных патрэб карыстальнікаў пры перакладзе розных тэкстаў з беларускай на ўкраінскую і пры самастойным вывучэнні беларускай мовы. Для шырокага кола пісьменнікаў, журналістаў, навукоўцаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай і культурай. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 78 | Додав: tiesto | Дата: 20.11.2020 | Коментарі (0)