Автори: О.С. Бобкова, Н.І. Богомолова, Олександр Гісем, Гриценко Л.Г., Недашківська А.В., Панкратова, І.Є., Прокопишин Л.В., Ремех Т.О., Сліпчук
Україномовна назва: Українсько-польський та польсько-український словник для закладів навчання польською мовою
Місце видання: Чернівці
Видавництво: Букрек
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 320 с.
Український словник для полякомовних українців Польщі. Пропонований словник є термінологічним перекладним польсько-українським – українсько-польським. Він містить понад
7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства – саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною українською. У словнику подані однослівні терміни, а також терміни-словосполучення (наукові поняття).
Більшість наукових термінів є міжнародними, але написання їх у кожній мові підпорядковується відповідним правилам, засвоїти які допомагає словник, оскільки він має нормативний характер. Правопис слів з різних сфер відповідає актуальним законам мови. Основне завдання словника – допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки, що значно полегшить користування підручниками та спеціальною літературою з певної галузі знань. Зіставлення термінів є особливо важливим у нинішніх умовах, коли українська мова як державна поширюється на всі галузі науки. Користуватися словником дуже легко: реєстрові слова розташовані за алфавітом до третьої літери і далі; перед кожним
словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах забезпечить правильну вимову. Перевернувши книжку, користувач отримує доступ до зворотного перекладу, що дає змогу легко зорієнтуватися під час відповіді на будь-яке науково-пізнавальне запитання, правильно виконати тестове завдання.
Словник є самодостатнім інтелектуальним довідником. Подана в ньому термінологічна лексика знадобиться не лише під час підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для
перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих чи інших галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України, якому передує зовнішнє незалежне оцінювання. Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які з’явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та економічних змін. Видання корисне для учнів і вчителів як традиційних загальноосвітніх навчальних закладів, так і ліцеїв, гімназій тощо.

Ukraiński słownik dla polskojęzycznych Ukraińców w Polsce. Proponowany słownik jest tłumaczeniem terminologicznym polsko-ukraińskim - ukraińsko-polskim. Zawiera ponad
7 tysięcy najpowszechniejszych pojęć z historii, geografii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, informatyki, filologii i prawa - to z tych przedmiotów, których terminologia studenci zapoznają się z językiem ojczystym i państwowym ukraińskim. Słownik zawiera terminy jednowyrazowe oraz terminy-zwroty (pojęcia naukowe).
Większość terminów naukowych ma charakter międzynarodowy, ale ich pisownia w każdym języku podlega odpowiednim regułom, które pomagają w nauce słownika, ponieważ jest on normatywny. Pisownia słów z różnych dziedzin odpowiada aktualnym prawom języka. Głównym zadaniem słownika jest pomoc uczniom w korelowaniu terminów w języku ojczystym z terminami państwowego języka ukraińskiego i odwrotnie, co znacznie ułatwi korzystanie z podręczników i literatury specjalistycznej z określonej dziedziny wiedzy. Porównanie terminów jest szczególnie ważne w obecnych warunkach, gdy język ukraiński jako język państwowy obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Korzystanie ze słownika jest bardzo łatwe: słowa w rejestrze są ułożone alfabetycznie od trzeciej litery i dalej; przed wszystkimi słowo to jest piktogramem (symbolem) wskazującym, do której dziedziny wiedzy należy termin lub koncepcja naukowa. Nacisk na słowa zapewni poprawną wymowę. Obracając książkę, użytkownik uzyskuje dostęp do tłumaczenia zwrotnego, które pozwala na łatwą nawigację podczas odpowiadania na dowolne pytanie naukowe i poznawcze, aby poprawnie wykonać zadanie testowe.
Słownik jest samowystarczalnym podręcznikiem intelektualnym. Podane w nim słownictwo terminologiczne będzie potrzebne nie tylko podczas przygotowywania uczniów do wykonywania zadań różnego rodzaju, ale także tłumaczenie materiałów edukacyjnych lub prac naukowych z określonych dziedzin. Znajomość dyscyplin, których terminologia zawarta jest w słowniku, jest niezbędna do przyjęcia na ukraińskie uczelnie, co poprzedzone jest zewnętrzną niezależną oceną. Słownik zawiera nowe terminy i pojęcia naukowe i techniczne, które weszły ostatnio w życie w związku ze zmianami społecznymi i gospodarczymi. Publikacja jest przydatna dla uczniów i nauczycieli zarówno tradycyjnych liceów, jak i liceów, gimnazjów itp. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 55 | Додав: tiesto | Дата: 18.11.2020 | Коментарі (0)

Автор: Василь Лев і Іван Вербяний
Україномовна назва: Англійсько-український та українсько-англійський словник
Місце видання: Нюрнберґ-Байройт
Видавництво: “Час” Кооператива “Праця”
Рік видання: 1947
Кількість сторінок: 232 + 504 с. (2 частини книги)
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Англійсько-український та українсько-англійський словник. Перша частина: Англійсько-українська з англійською вимовою й коротким нарисом англійської граматики. 2-га частина на 27 тисяч слів.
Хоч і невеликий розміром словник Лева-Вербяного, то проте він обхоплює собою основний лексичний засіб англійської й української мов/Увійшли в нього найпоширеніші слова щоденного мововжитку та й елементарні дані 8 ділянок права й адміністрації, економії, техніки, математично-природничих та гуманістичних дисциплін. В цілому словник обхоплює понад 27 тисяч слів, не влічуючи сюди зворотів і фраз, що підібрані теж під кутом зору потреб і вимог актуального життя. Крім цього взято до уваги й найважливіші скорочення однієї й другої мови. Таким чином український користувач, для якого насамперед призначена книжка, дістає в руки зразковий двомовний словник середнього типу в двох частинах.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionary. The first part: English-Ukrainian with English pronunciation and a short sketch of English grammar. 2nd part for 27 thousand words.
Although Lev-Verbyany's dictionary is small in size, it covers the main lexical means of English and Ukrainian languages. In general, the dictionary covers more than 27 thousand words, not including phrases and phrases, which are also selected from the point of view of the needs and requirements of current life. In addition, the most important abbreviations of both languages ​​are taken into account. Thus, the Ukrainian user, for whom the book is primarily intended, gets an exemplary bilingual dictionary of the middle type in two parts. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 52 | Додав: tiesto | Дата: 18.11.2020 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Українсько-Польський аудіо-розмовник (74 аудіо-уроки)
Аудіокнига. Український розмовник для полякомовних українців Польщі. 74 аудіо-уроки з ситуаціями на всі випадки життя.

Audiobook. Ukraiński rozmówki dla polskojęzycznych Ukraińców w Polsce. 74 lekcje audio z sytuacjami na każdą okazję. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 57 | Додав: tiesto | Дата: 18.11.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Київський міжнародний університет імені Ярослава Мудрого
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 352 с.
У словнику зібрано понад 13 тисяч слів української мови слов’янського походження, які повністю або частково звучанням і значенням збігаються зі словами верхньолужицької (7,5 тис. слів), чеської (10,8 тис. слів), словенської (9,3 тис. слів), сербської й хорватської мов (10,2 тис. слів), території яких не межують з Україною. Можна з повною підставою припускати, що їх наші предки вживали ще до розселення слов’ян — у VІ й попередніх століттях, а не запозичили пізніше. Ці слова є переконливим свідченням про побут, звичаї й життєві турботи наших далеких предків. ... Читати далі »
Категорія: Книги на староукраїнській мові | Переглядів: 110 | Додав: tiesto | Дата: 18.11.2020 | Коментарі (0)

Автор: Станіслав Домагальскі
Україномовна назва: Практичний словник польсько-російсько-український
Видавництво: РЕА
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 1311 с.
Український словник для полякомовних українців Польщі а також для російськомовних українців країн колишнього СРСР (України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії). Новий словник економічної та комерційної термінології, що представляє польську, російську та українську сучасну ділову мову. Словник містить близько 120 000 обширних польських, російських та українських термінів у галузі економіки, торгівлі та суміжних галузей. Словник також включає покажчики російських та українських еквівалентів, пояснення вибраних термінів, а також перелік грошових одиниць світу. Словник, необхідний для практичного використання сучасної ділової мови в економічних та торгових контактах з Росією та Україною. які стикаються з російською та українською мовами у своїй професійній діяльності.

Ukraiński słownik dla polskojęzycznych Ukraińców w Polsce oraz dla rosyjskojęzycznych Ukraińców w byłym Związku Radzieckim (Ukraina, Rosja, Kazachstan, Białoruś, Mołdawia, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Azerbejdżan i Armenia). Nowy słownik terminologii ekonomiczno-handlowej prezentujący polski, rosyjski i ukraiński współczesny język biznesu. Słownik zawiera około 120 000 rozbudowanych pojęć polskich, rosyjskich i ukraińskich z zakresu ekonomiki, handlu i dziedzin pokrewnych. W słowniku umieszczono także indeksy odpowiedników rosyjskich i ukraińskich, wyjaśnienia wybranych pojęć jak również spis jednostek monetarnych świata.Słownik niezbędny do praktycznego posługiwania się współczesnym językiem biznesu w kontaktach gospodarczych i handlowych z Rosją i Ukrainą.Dla menedżerów, biznesmenów, tłumaczy i studentów oraz użytkowników, którzy w swojej działalności zawodowej spotykają się z jezykiem rosyjskim i ukraińskim. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 53 | Додав: tiesto | Дата: 18.11.2020 | Коментарі (0)

Автор: Анна Ландовскі
Україномовна назва: Українсько-Польський розмовник
Місце видання: Київ
Видавництво: Пульсари
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 250 с.
Український розмовник для полякомовних українців Польщі. Українсько-польський розмовник містить понад 10 000 лексичних одиниць, словосполучень та висловлювань для практичного вживання при спілкуванні на найрізноманітніші теми побутового та суспільно-громадського життя. Знадобиться українцям, які хочуть відвідати Польщу з різними місіями або прийняти в Україні польських друзів, знайомих, чи партнерів, а також стане у пригоді польськомовним іноземцям, які хочуть пізнати нашу країну та мати в ній ділові зв'язки.

Ukraiński rozmówki dla polskojęzycznych Ukraińców w Polsce. Ukraińsko-polski rozmówki zawiera ponad 10 000 jednostek leksykalnych, zwrotów i wyrażeń do praktycznego wykorzystania w komunikacji na różne tematy życia codziennego i życia publicznego. Przyda się Ukraińcom, którzy chcą odwiedzić Polskę z różnymi misjami lub przyjmować polskich przyjaciół, znajomych lub partnerów na Ukrainie, a także przyda się polskojęzycznym obcokrajowcom, którzy chcą poznać nasz kraj i nawiązać tam kontakty biznesowe. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 58 | Додав: tiesto | Дата: 18.11.2020 | Коментарі (0)