12:20
Słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński dla szkół języka polskiego

Автори: О.С. Бобкова, Н.І. Богомолова, Олександр Гісем, Гриценко Л.Г., Недашківська А.В., Панкратова, І.Є., Прокопишин Л.В., Ремех Т.О., Сліпчук
Україномовна назва: Українсько-польський та польсько-український словник для закладів навчання польською мовою
Місце видання: Чернівці
Видавництво: Букрек
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 320 с.
Український словник для полякомовних українців Польщі. Пропонований словник є термінологічним перекладним польсько-українським – українсько-польським. Він містить понад
7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства – саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною українською. У словнику подані однослівні терміни, а також терміни-словосполучення (наукові поняття).
Більшість наукових термінів є міжнародними, але написання їх у кожній мові підпорядковується відповідним правилам, засвоїти які допомагає словник, оскільки він має нормативний характер. Правопис слів з різних сфер відповідає актуальним законам мови. Основне завдання словника – допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки, що значно полегшить користування підручниками та спеціальною літературою з певної галузі знань. Зіставлення термінів є особливо важливим у нинішніх умовах, коли українська мова як державна поширюється на всі галузі науки. Користуватися словником дуже легко: реєстрові слова розташовані за алфавітом до третьої літери і далі; перед кожним
словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах забезпечить правильну вимову. Перевернувши книжку, користувач отримує доступ до зворотного перекладу, що дає змогу легко зорієнтуватися під час відповіді на будь-яке науково-пізнавальне запитання, правильно виконати тестове завдання.
Словник є самодостатнім інтелектуальним довідником. Подана в ньому термінологічна лексика знадобиться не лише під час підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для
перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих чи інших галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України, якому передує зовнішнє незалежне оцінювання. Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які з’явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та економічних змін. Видання корисне для учнів і вчителів як традиційних загальноосвітніх навчальних закладів, так і ліцеїв, гімназій тощо.

Ukraiński słownik dla polskojęzycznych Ukraińców w Polsce. Proponowany słownik jest tłumaczeniem terminologicznym polsko-ukraińskim - ukraińsko-polskim. Zawiera ponad
7 tysięcy najpowszechniejszych pojęć z historii, geografii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, informatyki, filologii i prawa - to z tych przedmiotów, których terminologia studenci zapoznają się z językiem ojczystym i państwowym ukraińskim. Słownik zawiera terminy jednowyrazowe oraz terminy-zwroty (pojęcia naukowe).
Większość terminów naukowych ma charakter międzynarodowy, ale ich pisownia w każdym języku podlega odpowiednim regułom, które pomagają w nauce słownika, ponieważ jest on normatywny. Pisownia słów z różnych dziedzin odpowiada aktualnym prawom języka. Głównym zadaniem słownika jest pomoc uczniom w korelowaniu terminów w języku ojczystym z terminami państwowego języka ukraińskiego i odwrotnie, co znacznie ułatwi korzystanie z podręczników i literatury specjalistycznej z określonej dziedziny wiedzy. Porównanie terminów jest szczególnie ważne w obecnych warunkach, gdy język ukraiński jako język państwowy obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Korzystanie ze słownika jest bardzo łatwe: słowa w rejestrze są ułożone alfabetycznie od trzeciej litery i dalej; przed wszystkimi słowo to jest piktogramem (symbolem) wskazującym, do której dziedziny wiedzy należy termin lub koncepcja naukowa. Nacisk na słowa zapewni poprawną wymowę. Obracając książkę, użytkownik uzyskuje dostęp do tłumaczenia zwrotnego, które pozwala na łatwą nawigację podczas odpowiadania na dowolne pytanie naukowe i poznawcze, aby poprawnie wykonać zadanie testowe.
Słownik jest samowystarczalnym podręcznikiem intelektualnym. Podane w nim słownictwo terminologiczne będzie potrzebne nie tylko podczas przygotowywania uczniów do wykonywania zadań różnego rodzaju, ale także tłumaczenie materiałów edukacyjnych lub prac naukowych z określonych dziedzin. Znajomość dyscyplin, których terminologia zawarta jest w słowniku, jest niezbędna do przyjęcia na ukraińskie uczelnie, co poprzedzone jest zewnętrzną niezależną oceną. Słownik zawiera nowe terminy i pojęcia naukowe i techniczne, które weszły ostatnio w życie w związku ze zmianami społecznymi i gospodarczymi. Publikacja jest przydatna dla uczniów i nauczycieli zarówno tradycyjnych liceów, jak i liceów, gimnazjów itp.


 Завантажити книгу Słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński dla szkół języka polskiego PDF 42,8 МБ
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 55 | Додав: tiesto | Теги: Język polski, Język ukraiński, pobierz, ukraińsko-polski, Polski, polsko-ukraiński, Słownik, Domagalski | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar