1 2 3 ... 42 43 »
Автори: Віталій Малишев, Олег Петраковський
Україномовна назва: Новий англо-український та українсько-англійський словник
Місце видання: Харків
Видавництво: Друкарський центр «Єдінорог»
Рік видання: 2000
Кількість сторінок: 576 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Новий англо-український та українсько-англійський словник містить у собі близько 60 000 слів. Він розрахований на учнів, студентів, вчителів, аспірантів та наукових працівників. У словнику вміщено найуживанішу лексику сучасної української та англійської мов загальнолітературного і розмовного характеру. Видання доповнене словником усталених словосполучень англійської мови.

The new English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionaries contain about 60,000 words. It is designed for pupils, students, teachers, graduate students and researchers. The dictionary contains the most commonly used vocabulary of modern Ukrainian and English languages of general literary and colloquial nature. The publication is supplemented by a dictionary of established English phrases. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 1 | Додав: tiesto | Дата: 30.11.2020 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Англо-український словник. 120 000 слів
Місце видання: Київ
Видавництво: Освіта
Кількість сторінок: Том 1 - 751 с., Том 2 - 711 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Видання "Англо-українського словника" охоплює близько 120 000 англійських слів, для позначення вимови яких використано міжнародні знаки фонетичної транскрипції. Усі українські слова-переклади подано з наголосом.
Переклади англійських слів з кількома значеннями часто супроводжуються поясненнями. У багатьх випадках для кращого розуміння значень англійських слів наведено приклади вживання їх у контексті.
У словнику подано вживання англійських дієслів з прийменниками та прислівниками, а також фразеологічні звороти, прислів'я і приказки.
Словник призначений для фахівців англійської мови, але може стати у пригоді всім, хто вивчає англійську мову, перекладає з англійської на українську, а також тим, хто вивчає українську мову в англомовних країнах.

The publication of the English-Ukrainian Dictionary covers about 120,000 English words, the pronunciation of which uses international phonetic transcription marks. All Ukrainian words-translations are given with emphasis.
Translations of English words with several meanings are often accompanied by explanations. In many cases, examples of their use in context are given to better understand the meanings of English words.
The dictionary contains the use of English verbs with prepositions and adverbs, as well as phraseological inflections, proverbs and sayings.
The dictionary is intended for English language specialists, but can be useful for anyone who studies English, translates from English to Ukrainian, as well as for those who study Ukrainian in English-speaking countries.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 0 | Додав: tiesto | Дата: 30.11.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Міністерство оборони України
Рік видання: 1992
Кількість сторінок: 161 с.
Український самовчитель для російськомовних українців країн колишнього СРСР (України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії). Написаний він нетрадиційно. Це листи вчителя-порадника незнайомому другу, зацікавленому у вивченні української мови. Кожний лист містить певний обсяг мовного матеріалу з фонетики, морфології, синтаксису, який подається поетапно. В посібнику наведені тренувальні вправи, контрольні запитання для самоаналізу засвоєного матеріалу, російсько-український словник та ін. В опануванні лексикою української мови тобі допоможе російсько-український словник і російсько-український розмовник, що подаються до кожного уроку. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 4 | Додав: tiesto | Дата: 24.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Makarova H. I. Palamar L. M. Prisyazhnyuk M. K.
Україномовна назва: Вивчайте українську мову
Місце видання: Київ
Видавництво: Вища школа
Рік видання: 1975
Кількість сторінок: 255 с.
Український самовчитель для англомовних українців США, Канади та Австралії. Текст української мови для початківців, що складається з двох частин. Розглядає український алфавіт та вимову, включаючи наголос та інтонацію, на дев’яти уроках першої частини. Описує граматику на двадцять одному уроці другої частини, яка охоплює такі теми, як відмінювання іменників та форми відмінка, дієвідміни дієслів, прикметників, числівників, зазначення часу, займенників тощо. Містить вступ, який коротко узагальнює зміст уроку. Дає пояснювальні записки та вправи до уроків у першій частині. Дає примітки англійською мовою та приклади українською мовою, часто перекладається у формі діаграми чи таблиці. Включає малюнки для уточнення словникового запасу та граматичних моментів, висвітлених у тексті. Містить такі вправи, як ідентифікаційні тренування, усні повтори, вправи з трансформації та заміни, тренування з питань та відповідей, практика читання та практикована композиція / бесіда. Дотримується того самого формату для другої частини, за винятком: уроки починаються з кількох діалогів українською та українсько-англійською лексикою, а додаткові діалоги доповнюють тексти читання у вправах. Містить два оглядові розділи з поясненнями та вправами. Включає ключ відповіді до вправ та українсько-англійський глосарій (із формами відмінків та похідними). Також включає Додаток українсько-англійської лексики для днів тижня, сезонів та місяців року, особисті імена, що використовуються в тексті, кольори та цифри.

A beginner's text of the Ukrainian language comprising two parts. Treats the Ukrainian alphabet and pronunciation, including stress and intonation, in the nine lessons of part one. Provides diagrams of the speech organs. Describes grammar in the twenty-one lessons of part two which covers such topics as noun declension and case forms, verb conjugations, adjectives, numerals, telling the time, pronouns, etc. Contains an introduction that briefly summarizes the lesson contents. Provides explanatory notes and exercises for the lessons in part one. Gives notes in English and examples in Ukrainian, often translated and in chart or table form. Includes drawings to clarify vocabulary and grammatical points covered in the text. Contains exercises such as identification drills, oral repetition, transformation and substitution drills, question and answer drills, reading practice, and guided composition/conversation practice. Follows the same format for part two except: lessons begin with several dialogues in Ukrainian and a Ukrainian-English vocabulary, and additional dialogues supplement the reading texts in the exercises. Contains two review chapters with explanations and exercises. Includes an answer key to the exercises, and a Ukrainian-English glossary (with case forms and derivatives). Also includes an Appendix of Ukrainian-English lexicons for the days of the week, seasons and months of the year, personal names used in the text, colors, and numerals. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 4 | Додав: tiesto | Дата: 24.11.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: АН УРСР
Рік видання: 1958
Кількість сторінок: 712+584+613 с.
Український словник для полякомовних українців Польщі. Цей Польсько-український словник має близько 100 000 реєстрових слів і ставить собі за мету відобразити словниковий склад сучасної польської літературної мови в усіх його стилістичних пластах. Проте реєстр словника містить в собі і певну частину лексики, яка відбиває явища і предмети, що відносяться до минулого, і яка зустрічається в мові художніх творів XIX ст.

Ten polsko-ukraiński słownik zawiera około 100 000 zarejestrowanych słów i ma na celu odzwierciedlenie słownictwa współczesnej literatury polskiej we wszystkich jej warstwach stylistycznych. Rejestr słownika zawiera jednak pewną część słownictwa, która odzwierciedla zjawiska i przedmioty związane z przeszłością, a która występuje w języku dzieł sztuki XIX wieku. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 5 | Додав: tiesto | Дата: 23.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Юрковський М., Назарук В.
Місце видання: Київ
Видавництво: Школа
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 932 с.
Український словник для полякомовних українців Польщі. Словник виходить у світ у час пожвавлених взаємних контактів між Польщею та Україною в галузі політики, економіки, торгівлі, науки й культури, а особливо туризму. Словник має полегшити як українцям, так і полякам контакти у вищезгаданих галузях Він може допомоги викладачам та молоді у вивченні української мови у польському середовищі та польської мови в українському середовищі, а також усім шанувальникам обох мов.

Słownik powstał w okresie ożywienia wzajemnych kontaktów między Polską a Ukrainą w dziedzinie polityki, gospodarki, handlu, nauki i kultury, a zwłaszcza turystyki. Słownik ma ułatwiać kontakty między Ukraińcami i Polakami w wyżej wymienionych dziedzinach, może pomóc nauczycielom i młodzieży w nauce języka ukraińskiego w środowisku polskim i języka polskiego w środowisku ukraińskim, a także wszystkim miłośnikom obu języków. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 6 | Додав: tiesto | Дата: 23.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Бобкова О. С., Богомолова Н. І., Гісем О. В., Гриценко Л. Г., Недашківська А. В., Панкратова І. Є., Прокопишин Л. В., Ремех Т. О.
Повна назва: Українсько-російський та російсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою
Русскоязычное название: 
Місце видання: Чернівці
Видавництво: Букрек
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 320 с.
Український словник для російськомовних українців країн колишнього СРСР (України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії). Словник містить понад 7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства - саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною українською. У словнику подані однослівні терміни, а також словосполучення (наукові поняття).
Основне завдання словника - допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки, що значно полегшить користування підручниками і спеціальною літературою з певної галузі знань.
Перед кожним словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах забезпечить правильну вимову.
Перевернувши книжку читач отримує доступ до зворотного перекладу.
Подана у словнику термінологічна лексика знадобиться не лише під час підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих, чи інших галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України, якому передує зовнішнє незалежне оцінювання.
Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які з'явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та економічних змін.

Словарь содержит более 7000 наиболее распространенных понятий по истории, географии, математике, физике, биологии, химии, информатике, филологии и правоведении - как раз из тех учебных предметов, по терминологии которых учащиеся знакомятся своим родным национальным языком и государственным украинским. В словаре представлены однословные термины, а также словосочетание (научные понятия).
Основная задача словаря - помочь ученикам соотносить термины на родном языке с терминами государственного украинского языка и наоборот, что значительно облегчит пользование учебниками и специальной литературой по определенной области знаний.
Перед каждым словом представлена ​​пиктограмма (символ), что указывает на то, к какой отрасли знаний принадлежит термин или научное понятие. Ударение в словах обеспечит правильное произношение.
Перевернув книгу читатель получает доступ к обратному переводу.
Представленная в словаре терминологическая лексика понадобится не только при подготовке учащихся к выполнению задач различных видов, но и для перевода учебных материалов или научных работ из тех, или иных отраслей. Знание дисциплин, терминология из которых помещена в словаре, является необходимым для вступления в высшие учебные заведения Украины, которому предшествует внешнее независимое оценивание.
Словарь содержит новые научные и технические термины и понятия, которые появились в употреблении недавно под влиянием социальных и экономических изменений. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 8 | Додав: tiesto | Дата: 20.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Бобкова О.С., Богомолова Н.І., Гісем О.В., Гриценко Л.Г., Недашківська А.В., Панкратова І.Є., Прокопишин Л.В., Ремех Т.
Повна назва: Українсько-молдовський та молдовсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою
Місце видання: Чернівці
Видавництво: Букрек
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 320 с.
Український словник для молдаваномовних українців Молдови. Словник містить понад 7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства - саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною українською. У словнику подані однослівні терміни, а також словосполучення (наукові поняття).
Основне завдання словника - допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки, що значно полегшить користування підручниками і спеціальною літературою з певної галузі знань.
Перед кожним словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах забезпечить правильну вимову.
Перевернувши книжку читач отримує доступ до зворотного перекладу.
Подана у словнику термінологічна лексика знадобиться не лише під час підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих, чи інших галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України, якому передує зовнішнє незалежне оцінювання.
Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які з'явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та економічних змін.

Dicționarul conține peste 7.000 dintre cele mai comune concepte din istorie, geografie, matematică, fizică, biologie, chimie, informatică, filologie și drept - de la acele materii ale căror terminologie studenții învață în limba lor maternă și în statul ucrainean. Dicționarul conține termeni cu un singur cuvânt, precum și fraze (concepte științifice).
Sarcina principală a dicționarului este de a ajuta studenții să coreleze termeni în limba maternă cu termenii limbii ucrainene de stat și invers, ceea ce va facilita foarte mult utilizarea manualelor și a literaturii speciale într-un anumit domeniu de cunoaștere.
Fiecare cuvânt este precedat de o pictogramă (simbol) care indică domeniului de cunoaștere care aparține termenul sau conceptul științific. Accentul pe cuvinte va asigura pronunția corectă.
Întorcând cartea, cititorul are acces la traducerea inversă.
Vocabularul terminologic dat în dicționar va fi necesar nu numai în timpul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea sarcinilor de diferite feluri, ci și pentru traducerea materialelor educaționale sau a lucrărilor științifice din anumite domenii. Cunoașterea disciplinelor, a căror terminologie este inclusă în dicționar, este necesară pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior din Ucraina, care este precedată de o evaluare externă independentă.
Dicționarul conține termeni și concepte științifice și tehnice care au intrat recent în uz sub influența schimbărilor sociale și economice. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 6 | Додав: tiesto | Дата: 20.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Бобкова О.С., Богомолова Н.І., Гісем О.В., Гриценко Л.Г., Недашківська А.В., Панкратова І.Є., Прокопишин Л.В., Ремех Т.О., Сліпчу.
Повна назва: Українсько-румунський та румунсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою
Місце видання: Чернівці
Видавництво: Букрек
Рік видання: 2018
Кількість сторінок: 320 с.
Український словник для румуномовних і молдаваномовних українців Румунії та Молдови. Словник містить понад 7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства - саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною українською. У словнику подані однослівні терміни, а також словосполучення (наукові поняття).
Основне завдання словника - допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки, що значно полегшить користування підручниками і спеціальною літературою з певної галузі знань.
Перед кожним словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах забезпечить правильну вимову.
Перевернувши книжку читач отримує доступ до зворотного перекладу.
Подана у словнику термінологічна лексика знадобиться не лише під час підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих, чи інших галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику, є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України, якому передує зовнішнє незалежне оцінювання.
Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які з'явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та економічних змін.

Dicționarul conține peste 7.000 dintre cele mai comune concepte din istorie, geografie, matematică, fizică, biologie, chimie, informatică, filologie și drept - de la acele materii ale căror terminologie studenții învață în limba lor maternă și în statul ucrainean. Dicționarul conține termeni cu un singur cuvânt, precum și fraze (concepte științifice).
Sarcina principală a dicționarului este de a ajuta studenții să coreleze termeni în limba maternă cu termenii limbii ucrainene de stat și invers, ceea ce va facilita foarte mult utilizarea manualelor și a literaturii speciale într-un anumit domeniu de cunoaștere.
Fiecare cuvânt este precedat de o pictogramă (simbol) care indică domeniului de cunoaștere care aparține termenul sau conceptul științific. Accentul pe cuvinte va asigura pronunția corectă.
Întorcând cartea, cititorul are acces la traducerea inversă.
Vocabularul terminologic dat în dicționar va fi necesar nu numai în timpul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea sarcinilor de diferite feluri, ci și pentru traducerea materialelor educaționale sau a lucrărilor științifice din anumite domenii. Cunoașterea disciplinelor, a căror terminologie este inclusă în dicționar, este necesară pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior din Ucraina, care este precedată de o evaluare externă independentă.
Dicționarul conține termeni și concepte științifice și tehnice care au intrat recent în uz sub influența schimbărilor sociale și economice. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 7 | Додав: tiesto | Дата: 20.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Григорій Півторак, Олександр Скопненко
Місце видання: Київ
Видавництво: Довіра
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 723 с.
Український словник для білоруськомовних українців Білорусі. Словник містить загальновживану лексику сучасної білоруської літературної мови, а також найпоширеніші в білоруській літературі розмовні слова, архаїзми й діалектизми, що істотно відрізняються від українських відповідників, та найвідоміші білоруські фразеологізми. Словник покликаний задовольнити найгостріші практичні потреби користувачів під час перекладу різноманітних текстів з білоруської мови на українську та при самостійному вивченні білоруської мови. Для широкого кола літераторів, журналістів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться білоруською мовою та культурою.

Слоўнік утрымлівае агульнаўжывальную лексіку сучаснай беларускай літаратурнай мовы, а таксама найбольш распаўсюджаныя ў беларускай літаратуры размоўныя словы, архаізмы і дыялектызмы, якія значна адрозніваюцца ад украінскіх аналагаў, і найбольш вядомую беларускую фразеалогію. Слоўнік распрацаваны для задавальнення найбольш актуальных практычных патрэб карыстальнікаў пры перакладзе розных тэкстаў з беларускай на ўкраінскую і пры самастойным вывучэнні беларускай мовы. Для шырокага кола пісьменнікаў, журналістаў, навукоўцаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай і культурай. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 7 | Додав: tiesto | Дата: 20.11.2020 | Коментарі (0)