Автори: Исиченко Ю. А., Калашник В. С., Свашенко А. А.
Місце видання: Київ
Видавництво:  Вища школа
Рік видання: 1993
Кількість сторінок: 287 с.
Український самовчитель для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Пропонована авторами книжки система уроків послідовно й у доступній формі розкриває основи української фонетики й граматики, формує базисний словниковий запас, навички усного й писемного мовлення. Особливості мови, що вивчається, розглянуто в заставленні й протиставленні із відповідними особливостями спорідненої російської мови.Третє видання (2-re вид. - 1990 р.) доповнено новими текстами. 
Для бажаючих самостійно вивчати українську мову, може бути використана як посібник з української мови на курсах, у семінарах і гуртках Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка.

Украинский самоучитель для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Предлагаемая авторами книги система уроков последовательно и в доступной форме раскрывает основы украинской фонетики и грамматики, формирует базисный словарный запас, навыки устной и письменной речи. Особенности изучаемого языка, рассмотрены в сопоставлении и противопоставлении с соответствующими особенностями родственного русского языка.Трете издание (2-e изд. - 1990 г.) Дополнен новыми текстами.
Для желающих самостоятельно изучать украинский язык, может быть использован как пособие по украинскому языку на курсах, в семинарах и кружках Всеукраинского общества "Просвита" имени Тараса Шевченко.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 328 | Додав: tiesto | Дата: 25.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: Зеновій Терлак, Олександра Сербенська
Україномовна назва: Українська мова для початківців
Місце видання: Львів
Видавництво:  Світ
Рік видання: 1999
Кількість сторінок: 264 с.
Український самовчитель для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Пропонований посібник допоможе уважному читачеві ознайомитися з фонетичної структурою української мови, пізнати особливості її граматичної системи, опанувати певний запас слів і фразеологічних зворотів. Він може бути використаний для подальшого вдосконалення знань, для вироблення навичок оволодіння українською мовою.
Книга розрахована на тих, хто знає російську мову в обсязі середньої школи і для кого вивчення української мови - це не тільки необхідність, а й потреба пізнати культуру одного з великих слов'янських народів, долучитися до його духовного світу.

Украинский самоучитель для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Предлагаемое пособие поможет внимательному читателю ознакомиться с фонетической структурой украинского языка, познать особенности его грамматической системы, овладеть определенным запасом слов и фразеологических оборотов. Оно может быть использовано для дальнейшего совершенствования знаний, для выработки навыков овладения украинской речью.
Книга рассчитана на тех, кто знает русский язык в объеме средней школы и для кого изучение украинского языка - это не только необходимость, но и потребность познать культуру одного из великих славянских народов, приобщиться к его духовному миру.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 375 | Додав: tiesto | Дата: 25.06.2019 | Коментарі (0)

Україномовна назва: Російсько-український словник сталих словосполучень
Місце видання: Київ
Видавництво:  Наукова думка
Рік видання: 2001
Кількість сторінок: 640 с.
Український словник для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. У словнику вміщено понад 18 тисяч сталих словосполучень сучасної російської літературної мови, переклад яких на українську мову становить певні труднощі.
Призначення словника — бути посібником при перекладі російських текстів українською мовою і при читанні літератури російською і українською мовами; він також може бути використаний при порівняльному вивченні цих мов тощо.
Розрахований на широке коло читачів.

Украинский словарь для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Словарь содержит более 18 000 постоянных словосочетаний современного русского литературного языка, перевод которых на украинский язык представляет определенные трудности.
Назначение словаря - быть пособием при переводе русских текстов на украинском языке и при чтении литературы на русском и украинском языках; он также может быть использован при сравнительном изучении этих языков и тому подобное.
Рассчитан на широкий круг читателей.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 600 | Додав: tiesto | Дата: 25.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: Выхованец И.Р., Карпиловская Е.А., Клименко Н.Ф.
Місце видання: Київ
Видавництво:  Либідь
Рік видання: 1993
Кількість сторінок: 272 с.
Український самовчитель для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Книга є продовженням навчального посібника Ю. А. Жлуктенко, Е. А. Карпиловської "Изучаем украинский язык. Самоучитель", виданому в 1991 р. Вона містить більш повний виклад граматики сучасної української літературної мови. Особлива увага приділяється важким випадкам українського формо- і словотворення, законам побудови словосполучення і речення. Додається російсько-українські словники стійких словосполучень і міжмовних омонімів. Запропонована система уроків послідовно і в доступній формі розкриває основи української граматики, сприяє формуванню базового словникового запасу, навичок усного та писемного мовлення. Для студентів вузів.

Украинский самоучитель для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Книга является продолжением учебного пособия Ю. А. Жлуктенко, Е. А. Карпиловской "Изучаем украинский язык. Самоучитель", изданного в 1991 г. Она содержит более полное изложение грамматики современного украинского литературного языка. Особое внимание уделяется трудным случаям украинского формо- и словообразования, законам построения словосочетания и предложения. Прилагается русско-украинские словари устойчивых словосочетаний и межъязыковых омонимов. Предложенная система уроков последовательно и в доступной форме раскрывает основы украинской грамматики, способствует формированию базисного словарного запаса, навыков устной и письменной речи. Для студентов вузов. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 266 | Додав: tiesto | Дата: 25.06.2019 | Коментарі (0)

Автори: Анніна І. О., Горюшина Г. Н.
Україномовна назва: Російсько-український словник
Місце видання: Київ
Видавництво:  Абрис
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 1424 с.
Український словник для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Новий академічний "Російсько-український словник" охоплює широке коло загальновживаної лексики, відповідає сучасним правописним нормам і є найвірогіднішим довідником при перекладі російських текстів різних жанрів українською мовою. Він відбиває зміни у лексичному складі двох мов, покликані суспільно-політичними, економічними та культурними зрушеннями останніх десятиріч.
160 тисяч слів.

Украинский словарь для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Новый академический "Русско-украинский словарь" охватывает широкий круг общеупотребительной лексики, соответствует современным правописным нормам и является наиболее вероятным справочником при переводе русских текстов разных жанров на украинский язык. Он отражает изменения в лексическом составе двух языков, призваных общественно-политическими, экономическими и культурными сдвигами последних десятилетий.
160 000 слов.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 253 | Додав: tiesto | Дата: 25.06.2019 | Коментарі (0)