06:26
A. Vovk - Selective English-Ukrainian dictionary of natural sciences, technology and modern life. Part 1 (А-М)

Автор: Анатоль Вовк
Українська назва: Вибірковий англо-український словник з природознавства, техніки і сучасного побуту. Частина 1 (А-М)
Місце видання: Нью-Йорк
Рік видання: 1982
Кількість сторінок: 220 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Через те, що в українській двомовній лексикографії досі нема англійсько-українських науково-технічних чи й інших галузевих словників, переклад будь-яких наукових, технічних, ділових та інших спеціалізованих англомовних текстів натрапляє на великі труднощі. Перекладач має дві можливості, з яких ні одна не є цілком задовільна. Згідно з першою можливістю він уживає галузевих англійсько-російських словників, а тоді російські відповідники перекладає на українську мову, використовуючи російсько-українські термінологічні словники. Така робота не тільки незручна та забарна, а й недосяжна для більшости перекладачів. Серія російсько-українських галузевих словників, почата в УССР ще 1959 р. незакінчена ще й досі, а з давніше надрукованих словників жодний, навіть найбільший, загально-технічний з 1961 р., досі не був перевиданий. Для українського уживача цих словників важливе також те, що згадана серія закріплює поросійщену термінологію, що її примусово запровадив режим після розгрому українського культурного відродження 20-х та початку 30-х років.
Друга можливість — користування загальними англійсько-українськими словниками, також незадовільна. Найбільший з них — словник М. Подвезька та М. Балли (Київ, 1974 р.), не тільки має мало науково-технічної термінології, але має й інші істотні вади. Новіший, еміграційний словник М. Дейко та ін. (Лондон, 1979 р.) подає деякі додаткові терміни, але він обмежений малим обсягом (50 тисяч реєстрових слів проти 65 у Подвезька й Балли).
Основна мета нашого словника є дати допомогу перекладачеві з англійської мови, який змушений користуватися будь-якою із наведених альтернатив, а особливо особі, що користується двома названими загальномовними словниками. Укладач старався зібрати в словнику ті найпоширеніші англійські слова з природничих наук, техніки та лексики сучасного побуту, які пропущено в згаданих словниках або перекладено там незадовільно, а зокрема поросійщено. Додатково словник містить деяку скількість термінів, потрібних нашим фахівцям технічних та інженерських ділянок, де терміни особливо тяжкі для перекладу за посередництвом англійсько-російських словників. Таким чином, словник повинен бути корисним і допоміжним кожному, хто користується словниками Подвезька і Балли чи Дейків, а особливо корисним перекладачам технічних та природознавчих текстів.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. Due to the fact that there are still no English-Ukrainian scientific and technical or other branch dictionaries in Ukrainian bilingual lexicography, the translation of any scientific, technical, business and other specialized English texts encounters great difficulties. The translator has two options, neither of which is entirely satisfactory. According to the first possibility, he uses branch English-Russian dictionaries, and then translates Russian equivalents into Ukrainian using Russian-Ukrainian terminological dictionaries. Such work is not only inconvenient and tedious, but also unattainable for most translators. A series of Russian-Ukrainian industry dictionaries, begun in the USSR in 1959, is still unfinished, and none of the previously published dictionaries, even the largest, general technical, since 1961, has been republished. It is also important for the Ukrainian user of these dictionaries that the mentioned series consolidates the Russian terminology that was forcibly introduced by the regime after the defeat of the Ukrainian cultural revival of the 1920s and early 1930s.
The second possibility - the use of common English-Ukrainian dictionaries, is also unsatisfactory. The largest of them is the dictionary of M. Podvezka and M. Balla (Kyiv, 1974), not only has little scientific and technical terminology, but also has other significant shortcomings. Newer, emigration dictionary M. Deiko and others. (London, 1979) provides some additional terms, but it is limited to a small amount (50 thousand register words against 65 in Podvezka and Balla).
The main purpose of our dictionary is to help an English translator who is forced to use any of the above alternatives, and especially a person who uses the two named common dictionaries. The compiler tried to collect in the dictionary the most common English words from natural sciences, technology and vocabulary of modern life, which are omitted in the mentioned dictionaries or translated there unsatisfactorily, and in particular in Russian. In addition, the dictionary contains a number of terms needed by our specialists in technical and engineering fields, where the terms are especially difficult to translate through English-Russian dictionaries. Thus, the dictionary should be useful and helpful to anyone who uses the dictionaries Podvezka and Balla or Dyke, and especially useful to translators of technical and scientific texts.


 Завантажити книгу A. Vovk - Selective English-Ukrainian dictionary of natural sciences, technology and modern life. Part 1 (А-М) DJVU 4,3 МБ
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 46 | Додав: tiesto | Теги: download, ukrainian language, USA, Dictionary, Canada, english language, Вовк, LANGUAGE LEARNING | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar