Автор: В. Ніньовський
Україномовна назва: Українсько-англійський і англо-український словник
Місце видання: Київ
Видавництво: МП "Пам'ятки України"
Рік видання: 1993
Кількість сторінок: 688 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Редакція в передмові й примітках, як і укладач словника, керується нормами українського правопису 1928 року.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The editorial board in the preface and notes, as well as the compiler of the dictionary, is guided by the norms of Ukrainian spelling of 1928. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 57 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Автор: Тарас Береза
Україномовна назва: Сучасний англо-український словник живої мови
Місце видання: Львів
Видавництво: Апріорі
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 400 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. «Сучасний англо-український словник живої мови» є яскравим відтворенням сучасної мовної картини світу і покликаний донести до користувачів колоритні вислови, які набули широкого вжитку в українській та англійській мовах упродовж останніх двох десятиліть. Саме завдяки сталим та літературним висловам ми розширюємо свій словниковий запас, робимо нашу мову яскравішою та багатшою. Довідкове лексикографічне видання розраховане на широке коло користувачів і передбачає зручне користування, пошук, та додаткові можливості щодо опрацювання широковживаних висловів сучасної мови. Словник складається з двох частин і налічує 3000 висловів та 9000 контекстуальних ілюстрацій, що широко вживаються у сучасних друкованих джерелах (1990–2012 рр.).

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. "Modern English-Ukrainian Dictionary of the Living Language" is a vivid reproduction of the modern linguistic picture of the world and is designed to convey to users colorful expressions that have become widely used in Ukrainian and English over the past two decades. It is thanks to constant and literary expressions that we expand our vocabulary, make our language brighter and richer. The reference lexicographic edition is designed for a wide range of users and provides easy use, search, and additional opportunities for processing common expressions of modern language. The dictionary consists of two parts and has 3,000 expressions and 9,000 contextual illustrations, which are widely used in modern printed sources (1990-2012). ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 52 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Автор: Федоришин М.
Україномовна назва: Англо-український словник з українською транскрипцією
Місце видання: Львів
Видавництво: Бак
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 248 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Цей словник виходить другим виданням, переробленим та доповненим. Він зосереджує увагу на одному з найважчих аспектів вивчення англійської мови – читанні та вимові слів. Запропоновано оригінальну систему транскрипції звуків англійської мови українськими літерами й подано таблицю її відповідності знакам міжнародної фонетичної транскрипції. Словник містить близько 7000 найуживаніших слів англійської мови і має покажчик українських слів (понад 3000), яким можна користуватися як українсько-англійським словником.
Розрахований на всіх, хто вивчає англійську мову.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. This dictionary is published by another edition, revised and supplemented. HE focuses Ramus on one of the most difficult aspects of learning English - reading and pronouncing words. An original system of transcription of English sounds in Ukrainian letters is proposed and a table of its correspondence to the signs of international phonetic transcription is presented. The dictionary contains about 7,000 most used words of the English language and has an index of Ukrainian words (over 3000), which can be used as a Ukrainian-English dictionary.
Designed for anyone learning English.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 65 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Львів
Видавництво: Львівський державний педагогічний інститут
Рік видання: 1957
Кількість сторінок: 254 с.
Гаврило Федорович Шило (1910—1998) — український мовознавець, діалектолог, лексикограф. Автор праць із фонології, порівняльної граматики слов'янських мов. Як діалектолог досліджував наддністрянські та південно-волинські говірки, їх лексику, словотвір, топонімію. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 177 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Вінниця
Видавництво: Твори
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 162 с.
Робота присвячена дослідженню регіональних особливостей побутування державної мови в ситуації контактного білінгвізму; містить як теоретичну, так і практичну складову проблеми мовного контактування між спорідненими мовами. У книжці подається аналіз специфічної мовної ситуації Донеччини разом із докладною характеристикою різновидів українського усного мовлення, що функціонують на території Донеччини – нормативного, інтерферованого, мішаного.
Книжка призначена для студентів-філологів, вчителів української мови та викладачів вищої школи, але вона може зацікавити й ширшу аудиторію. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 131 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Дніпропетровськ
Видавництво: Інновація
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 258 с.
У монографії подано комплексний аналіз фразеології календарних і сімейних обрядів східнослобожанських говірок. За лексикографічними й етнографічними виданнями та на підставі самостійно зібраних за спеціальною програмою матеріалів представлено значний за обсягом емпіричний матеріал – 2000 обрядових фразеологічних одиниць календарного й сімейного циклу українських східнослобожанських говірок. Визначено етнокультурні антропоцентричні тенденції та виокремлено сучасні вектори дослідження обрядової фразеології. З’ясовано специфіку фразеологічної картини світу як мовної універсалії сучасної лінгвістики. Розкрито семантичні засади творення обрядових фразеологізмів календарного й сімейного циклу східнослобожанських говірок. Книга призначена викладачам, аспірантам, студентам, науковим працівникам, культурологам, фольклористам, етнографам, а також усім, хто цікавиться проблемами взаємозв’язку мови та культури. ... Читати далі »
Категорія: Словники українських діалектів | Переглядів: 113 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)