« 1 2 3 4 5 ... 12 13 »
Місце видання: Ірпінь
Видавництво: Перун
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 1728 с.
У Словнику об’єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тис. слів і словосполучень. Окрім загальновживаних слів, у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя. Словник є популярним, загальнодоступним виданням, розрахованим на широкий загал - всіх, хто вивчає українську мову і послуговується нею у повсякденному житті. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 75 | Додав: tiesto | Дата: 04.01.2021 | Коментарі (0)

Автор: Крисенко С.М.
Українська назва: Новітній англо-український, українсько-англійський словник 100 000 слів
Місце видання: Харків
Видавництво: Харківська книжкова фабрика ім. Фрунзе
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 960 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Словник містить у собі близько 100 000 слів та словосполучень. Він розрахований на учнів, студентів, вчителів, аспірантів, наукових працівників тощо. Словник вміщуює найуживанішу лексику сучасної української та англійської мов загальнолітературного і розмовного характеру.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The dictionary contains about 100,000 words and phrases. It is designed for pupils, students, teachers, graduate students, researchers and more. The dictionary contains the most commonly used vocabulary of modern Ukrainian and English languages of general literary and colloquial nature. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 62 | Додав: tiesto | Дата: 30.12.2020 | Коментарі (0)

Автор: Анатоль Вовк
Українська назва: Вибірковий англо-український словник з природознавства, техніки і сучасного побуту. Частина 1 (А-М)
Місце видання: Нью-Йорк
Рік видання: 1982
Кількість сторінок: 220 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Через те, що в українській двомовній лексикографії досі нема англійсько-українських науково-технічних чи й інших галузевих словників, переклад будь-яких наукових, технічних, ділових та інших спеціалізованих англомовних текстів натрапляє на великі труднощі. Перекладач має дві можливості, з яких ні одна не є цілком задовільна. Згідно з першою можливістю він уживає галузевих англійсько-російських словників, а тоді російські відповідники перекладає на українську мову, використовуючи російсько-українські термінологічні словники. Така робота не тільки незручна та забарна, а й недосяжна для більшости перекладачів. Серія російсько-українських галузевих словників, почата в УССР ще 1959 р. незакінчена ще й досі, а з давніше надрукованих словників жодний, навіть найбільший, загально-технічний з 1961 р., досі не був перевиданий. Для українського уживача цих словників важливе також те, що згадана серія закріплює поросійщену термінологію, що її примусово запровадив режим після розгрому українського культурного відродження 20-х та початку 30-х років.
Друга можливість — користування загальними англійсько-українськими словниками, також незадовільна. Найбільший з них — словник М. Подвезька та М. Балли (Київ, 1974 р.), не тільки має мало науково-технічної термінології, але має й інші істотні вади. Новіший, еміграційний словник М. Дейко та ін. (Лондон, 1979 р.) подає деякі додаткові терміни, але він обмежений малим обсягом (50 тисяч реєстрових слів проти 65 у Подвезька й Балли).
Основна мета нашого словника є дати допомогу перекладачеві з англійської мови, який змушений користуватися будь-якою із наведених альтернатив, а особливо особі, що користується двома названими загальномовними словниками. Укладач старався зібрати в словнику ті найпоширеніші англійські слова з природничих наук, техніки та лексики сучасного побуту, які пропущено в згаданих словниках або перекладено там незадовільно, а зокрема поросійщено. Додатково словник містить деяку скількість термінів, потрібних нашим фахівцям технічних та інженерських ділянок, де терміни особливо тяжкі для перекладу за посередництвом англійсько-російських словників. Таким чином, словник повинен бути корисним і допоміжним кожному, хто користується словниками Подвезька і Балли чи Дейків, а особливо корисним перекладачам технічних та природознавчих текстів.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. Due to the fact that there are still no English-Ukrainian scientific and technical or other branch dictionaries in Ukrainian bilingual lexicography, the translation of any scientific, technical, business and other specialized English texts encounters great difficulties. The translator has two options, neither of which is entirely satisfactory. According to the first possibility, he uses branch English-Russian dictionaries, and then translates Russian equivalents into Ukrainian using Russian-Ukrainian terminological dictionaries. Such work is not only inconvenient and tedious, but also unattainable for most translators. A series of Russian-Ukrainian industry dictionaries, begun in the USSR in 1959, is still unfinished, and none of the previously published dictionaries, even the largest, general technical, since 1961, has been republished. It is also important for the Ukrainian user of these dictionaries that the mentioned series consolidates the Russian terminology that was forcibly introduced by the regime after the defeat of the Ukrainian cultural revival of the 1920s and early 1930s.
The second possibility - the use of common English-Ukrainian dictionaries, is also unsatisfactory. The largest of them is the dictionary of M. Podvezka and M. Balla (Kyiv, 1974), not only has little scientific and technical terminology, but also has other significant shortcomings. Newer, emigration dictionary M. Deiko and others. (London, 1979) provides some additional terms, but it is limited to a small amount (50 thousand register words against 65 in Podvezka and Balla).
The main purpose of our dictionary is to help an English translator who is forced to use any of the above alternatives, and especially a person who uses the two named common dictionaries. The compiler tried to collect in the dictionary the most common English words from natural sciences, technology and vocabulary of modern life, which are omitted in the mentioned dictionaries or translated there unsatisfactorily, and in particular in Russian. In addition, the dictionary contains a number of terms needed by our specialists in technical and engineering fields, where the terms are especially difficult to translate through English-Russian dictionaries. Thus, the dictionary should be useful and helpful to anyone who uses the dictionaries Podvezka and Balla or Dyke, and especially useful to translators of technical and scientific texts.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 46 | Додав: tiesto | Дата: 30.12.2020 | Коментарі (0)

Автор: В. Ніньовський
Україномовна назва: Українсько-англійський і англо-український словник
Місце видання: Київ
Видавництво: МП "Пам'ятки України"
Рік видання: 1993
Кількість сторінок: 688 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Редакція в передмові й примітках, як і укладач словника, керується нормами українського правопису 1928 року.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The editorial board in the preface and notes, as well as the compiler of the dictionary, is guided by the norms of Ukrainian spelling of 1928. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 59 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Автор: Тарас Береза
Україномовна назва: Сучасний англо-український словник живої мови
Місце видання: Львів
Видавництво: Апріорі
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 400 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. «Сучасний англо-український словник живої мови» є яскравим відтворенням сучасної мовної картини світу і покликаний донести до користувачів колоритні вислови, які набули широкого вжитку в українській та англійській мовах упродовж останніх двох десятиліть. Саме завдяки сталим та літературним висловам ми розширюємо свій словниковий запас, робимо нашу мову яскравішою та багатшою. Довідкове лексикографічне видання розраховане на широке коло користувачів і передбачає зручне користування, пошук, та додаткові можливості щодо опрацювання широковживаних висловів сучасної мови. Словник складається з двох частин і налічує 3000 висловів та 9000 контекстуальних ілюстрацій, що широко вживаються у сучасних друкованих джерелах (1990–2012 рр.).

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. "Modern English-Ukrainian Dictionary of the Living Language" is a vivid reproduction of the modern linguistic picture of the world and is designed to convey to users colorful expressions that have become widely used in Ukrainian and English over the past two decades. It is thanks to constant and literary expressions that we expand our vocabulary, make our language brighter and richer. The reference lexicographic edition is designed for a wide range of users and provides easy use, search, and additional opportunities for processing common expressions of modern language. The dictionary consists of two parts and has 3,000 expressions and 9,000 contextual illustrations, which are widely used in modern printed sources (1990-2012). ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 52 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Автор: Федоришин М.
Україномовна назва: Англо-український словник з українською транскрипцією
Місце видання: Львів
Видавництво: Бак
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 248 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Цей словник виходить другим виданням, переробленим та доповненим. Він зосереджує увагу на одному з найважчих аспектів вивчення англійської мови – читанні та вимові слів. Запропоновано оригінальну систему транскрипції звуків англійської мови українськими літерами й подано таблицю її відповідності знакам міжнародної фонетичної транскрипції. Словник містить близько 7000 найуживаніших слів англійської мови і має покажчик українських слів (понад 3000), яким можна користуватися як українсько-англійським словником.
Розрахований на всіх, хто вивчає англійську мову.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. This dictionary is published by another edition, revised and supplemented. HE focuses Ramus on one of the most difficult aspects of learning English - reading and pronouncing words. An original system of transcription of English sounds in Ukrainian letters is proposed and a table of its correspondence to the signs of international phonetic transcription is presented. The dictionary contains about 7,000 most used words of the English language and has an index of Ukrainian words (over 3000), which can be used as a Ukrainian-English dictionary.
Designed for anyone learning English.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 68 | Додав: tiesto | Дата: 29.12.2020 | Коментарі (0)

Автори: Віталій Малишев, Олег Петраковський
Україномовна назва: Новий англо-український та українсько-англійський словник
Місце видання: Харків
Видавництво: Друкарський центр «Єдінорог»
Рік видання: 2000
Кількість сторінок: 576 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Новий англо-український та українсько-англійський словник містить у собі близько 60 000 слів. Він розрахований на учнів, студентів, вчителів, аспірантів та наукових працівників. У словнику вміщено найуживанішу лексику сучасної української та англійської мов загальнолітературного і розмовного характеру. Видання доповнене словником усталених словосполучень англійської мови.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The new English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionaries contain about 60,000 words. It is designed for pupils, students, teachers, graduate students and researchers. The dictionary contains the most commonly used vocabulary of modern Ukrainian and English languages of general literary and colloquial nature. The publication is supplemented by a dictionary of established English phrases. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 61 | Додав: tiesto | Дата: 30.11.2020 | Коментарі (0)

Автор: Балла М. І.
Україномовна назва: Англо-український словник. 120 000 слів
Місце видання: Київ
Видавництво: Освіта
Кількість сторінок: Том 1 - 751 с., Том 2 - 711 с.
Український словник для англомовних українців США, Канади та Австралії. Видання "Англо-українського словника" охоплює близько 120 000 англійських слів, для позначення вимови яких використано міжнародні знаки фонетичної транскрипції. Усі українські слова-переклади подано з наголосом.
Переклади англійських слів з кількома значеннями часто супроводжуються поясненнями. У багатьх випадках для кращого розуміння значень англійських слів наведено приклади вживання їх у контексті.
У словнику подано вживання англійських дієслів з прийменниками та прислівниками, а також фразеологічні звороти, прислів'я і приказки.
Словник призначений для фахівців англійської мови, але може стати у пригоді всім, хто вивчає англійську мову, перекладає з англійської на українську, а також тим, хто вивчає українську мову в англомовних країнах.

Ukrainian dictionary for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. The publication of the English-Ukrainian Dictionary covers about 120,000 English words, the pronunciation of which uses international phonetic transcription marks. All Ukrainian words-translations are given with emphasis.
Translations of English words with several meanings are often accompanied by explanations. In many cases, examples of their use in context are given to better understand the meanings of English words.
The dictionary contains the use of English verbs with prepositions and adverbs, as well as phraseological inflections, proverbs and sayings.
The dictionary is intended for English language specialists, but can be useful for anyone who studies English, translates from English to Ukrainian, as well as for those who study Ukrainian in English-speaking countries.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 69 | Додав: tiesto | Дата: 30.11.2020 | Коментарі (0)

Місце видання: Київ
Видавництво: Міністерство оборони України
Рік видання: 1992
Кількість сторінок: 161 с.
Український самовчитель для російськомовних українців країн колишнього СРСР (України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії). Написаний він нетрадиційно. Це листи вчителя-порадника незнайомому другу, зацікавленому у вивченні української мови. Кожний лист містить певний обсяг мовного матеріалу з фонетики, морфології, синтаксису, який подається поетапно. В посібнику наведені тренувальні вправи, контрольні запитання для самоаналізу засвоєного матеріалу, російсько-український словник та ін. В опануванні лексикою української мови тобі допоможе російсько-український словник і російсько-український розмовник, що подаються до кожного уроку. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 98 | Додав: tiesto | Дата: 24.11.2020 | Коментарі (0)

Автори: Makarova H. I. Palamar L. M. Prisyazhnyuk M. K.
Україномовна назва: Вивчайте українську мову
Місце видання: Київ
Видавництво: Вища школа
Рік видання: 1975
Кількість сторінок: 255 с.
Український самовчитель для англомовних українців США, Канади та Австралії. Текст української мови для початківців, що складається з двох частин. Розглядає український алфавіт та вимову, включаючи наголос та інтонацію, на дев’яти уроках першої частини. Описує граматику на двадцять одному уроці другої частини, яка охоплює такі теми, як відмінювання іменників та форми відмінка, дієвідміни дієслів, прикметників, числівників, зазначення часу, займенників тощо. Містить вступ, який коротко узагальнює зміст уроку. Дає пояснювальні записки та вправи до уроків у першій частині. Дає примітки англійською мовою та приклади українською мовою, часто перекладається у формі діаграми чи таблиці. Включає малюнки для уточнення словникового запасу та граматичних моментів, висвітлених у тексті. Містить такі вправи, як ідентифікаційні тренування, усні повтори, вправи з трансформації та заміни, тренування з питань та відповідей, практика читання та практикована композиція / бесіда. Дотримується того самого формату для другої частини, за винятком: уроки починаються з кількох діалогів українською та українсько-англійською лексикою, а додаткові діалоги доповнюють тексти читання у вправах. Містить два оглядові розділи з поясненнями та вправами. Включає ключ відповіді до вправ та українсько-англійський глосарій (із формами відмінків та похідними). Також включає Додаток українсько-англійської лексики для днів тижня, сезонів та місяців року, особисті імена, що використовуються в тексті, кольори та цифри.

Ukrainian self-teacher for English-speaking Ukrainians in the USA, Canada and Australia. A beginner's text of the Ukrainian language comprising two parts. Treats the Ukrainian alphabet and pronunciation, including stress and intonation, in the nine lessons of part one. Provides diagrams of the speech organs. Describes grammar in the twenty-one lessons of part two which covers such topics as noun declension and case forms, verb conjugations, adjectives, numerals, telling the time, pronouns, etc. Contains an introduction that briefly summarizes the lesson contents. Provides explanatory notes and exercises for the lessons in part one. Gives notes in English and examples in Ukrainian, often translated and in chart or table form. Includes drawings to clarify vocabulary and grammatical points covered in the text. Contains exercises such as identification drills, oral repetition, transformation and substitution drills, question and answer drills, reading practice, and guided composition/conversation practice. Follows the same format for part two except: lessons begin with several dialogues in Ukrainian and a Ukrainian-English vocabulary, and additional dialogues supplement the reading texts in the exercises. Contains two review chapters with explanations and exercises. Includes an answer key to the exercises, and a Ukrainian-English glossary (with case forms and derivatives). Also includes an Appendix of Ukrainian-English lexicons for the days of the week, seasons and months of the year, personal names used in the text, colors, and numerals. ... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 64 | Додав: tiesto | Дата: 24.11.2020 | Коментарі (0)