Автор: Зубков М. Г.
Україномовна назва: Сучасний російсько-український словник
Місце видання: Харків
Видавництво: Видавничий дім "Школа"
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 688 с.
Український словник для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Пропонований сучасний російсько-український словник містить близько 160 000 найвживаніших слів і словосполучень сучасної російської та української мови всіх стилів й підстилів, у ньому наведено складні випадки написання відмінкових закінчень, чергувань, подвоєнь тощо.
Словник також містить імена чоловічі й жіночі, велику кількість географічних назв. Вперше наведено обласні, районні центри, окремі міста і села України й усі похідні від цих назв (прикметники, назви мешканців). У виданні дотримано правил останньої редакції українського та російського правопису, використано результати новітніх досліджень у галузі мовознавства.
Для широкого кола користувачів.

Украинский словарь для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Предлагаемый современный русско-украинский словарь содержит около 160 000 самых распространённых слов и словосочетаний современного русского и украинского языка всех стилей и подстилей, в нем приведены сложные случаи написания падежных окончаний, чередований, удвоений и тому подобное.
Словарь также содержит имена мужские и женские, большое количество географических названий. Впервые приведены областные, районные центры, отдельные города и села Украины и все производные от этих названий (прилагательные, названия жителей). В издании соблюдены правила последней редакции украинского и русского правописания, использованы результаты новейших исследований в области языкознания.
Для широкого круга пользователей.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 271 | Додав: tiesto | Дата: 04.07.2019 | Коментарі (0)

Автори: Колоїз Жанна Василівна, Бакум Зінаїда Павлівна, Білоконенко Людмила Анатоліївна, Вавринюк Тетяна Іванівна, Малюга Наталія Миколаївна, Шарманова Наталія Миколаївна
Україномовна назва: Російсько-український тлумачний словник паремій
Місце видання: Кривий Ріг
Видавництво: ФОП Маринченко С. В.
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 454 с.
Український словник для російськомовних українців України, Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Паремія (від грец. παροιμία — прислів'я, приказка) — це видове позначення малих фольклорних жанрів афористичного спрямування, прислів'їв і приказок. Інколи пареміями також називають інші малі жанри фольклорної прози, наприклад: прикмети, прокльони, вітання, афоризми, побажання, каламбури, тости, загадки, прощання та ін.
Запропонована праця охоплює понад 5000 паремій (1133 словникові статті), є найвірогіднішим довідником під час перекладу російських текстів українською мовою, має на меті слугувати засобом ідентифікації пареміологічних норм, скерованих на вдосконалення й уніфікацію національної мови, засобом передавання інформації про умови використання тієї чи тієї пареміологічної одиниці, сприяти опануванню передусім рідної (української) мови, її паремійного корпусу крізь призму чужого (російського), долученню користувача до знань, нагромаджених у певній культурі, певному соціумі. Книжка призначена для аспірантів, учителів-словесників, студентів, усіх, хто цікавиться паремійним багатством української мови.

Украинский словарь для русскоязычных украинцев Украины, России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана и Армении. Паремия (от греч. Παροιμία - пословица, поговорка) - это видовое обозначение малых фольклорных жанров афористического направления, пословиц и поговорок. Иногда паремиями также называют другие малые жанры фольклорной прозы, например: приметы, проклятия, поздравления, афоризмы, пожелания, каламбуры, тосты, загадки, прощания и др.
Предложенная работа охватывает более 5000 паремий (1133 словарные статьи), является наиболее вероятным справочником при переводе русских текстов на украинском языке, имеет целью служить средством идентификации паремиологических норм, направленных на совершенствование и унификацию национального языка, средством передачи информации об условиях использования той или иной паремиологической единицы, способствовать овладению прежде всего родным (украинским) языком, его паремийного корпуса сквозь призму чужого (русского), приобщению пользователя к знаниям, накопленных в определенной культуре, определенном социуме. Книга предназначена для аспирантов, учителей-словесников, студентов, всех, кто интересуется паремийным богатством украинского языка.
... Читати далі »
Категорія: Книги для вивчення української мови | Переглядів: 294 | Додав: tiesto | Дата: 04.07.2019 | Коментарі (0)